Uitvoeringsprogramma Hattemerpoort

Arja Dijkhout 18-05-2017
633 keer bekeken 0 reacties

Onder Veluwekroon vallen de onderstaande drie projecten. U leest hier meer over als u op de afbeeldingen klikt. Onder deze projecten vallen deelprojecten, die ziet u terug in dit schema. Hier ziet u ook welke deelprojecten inmiddels zijn afgerond.

De Hattemerpoort is één van de acht gebieden in Gelderland waar in nabije toekomst de natuur nog ongehinderd kan uitwisselen tussen de natuurgebieden op de Veluwe en de uiterwaarden. Deze ecologische poortfunctie verdient het dan ook voor de toekomst veiliggesteld te worden en te worden versterkt.

Het is een ecologisch en landschappelijk waardevol gebied gelegen op de overgang van de stuwwal van de Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel. De Hattemerpoort omvat een drietal deelgebieden: de Stuwwal, de Kanaalzone en de Uiterwaard. De Stuwwal omvat globaal het gebied gelegen tussen de Kamperweg, de bebouwde kom van Hattem en Wapenveld en de Apeldoornseweg/Groteweg. De Kanaalzone omvat het gebied tussen het Apeldoorns Kanaal en Apeldoornseweg/Groteweg en de Uitwaard omvat het gebied begrensd door het Apeldoorns Kanaal, de Weversdijk, de IJssel en de jachthaven van Hattem.

Gelderse Natuur en Milieu Federatie

Na het tot stand komen van het Natuurpact tussen de provincie en het Rijk in 2013 en nadat de provincie in overleg met haar partners, waaronder de Gelderse Natuur en Milieufederatie, draagvlak had verkregen voor haar bijgestelde natuurambities, zijn opnieuw een aantal gebiedsprocessen voor natuurontwikkeling gestart. In samenwerking met de provincie vervult de Gelderse Natuur en Milieufederatie (die als belangbehartiger van natuur en landschap al een historie met de Hattemerpoort heeft) de rol als gebiedstrekker. In oktober 2014 zijn zij gestart.

Een belangrijke succesfactor is draagvlak bij de diverse betrokkenen uit het gebied. Hierbij maken wordt onderscheid gemaakt tussen direct betrokken, zoals grondeigenaren en indirect betrokkenen, zoals bewoners uit Hattem of Wapenveld, die op een op andere wijze gebruik maken van het gebied of dit een belangrijk gebied vinden. Een vitaal landelijk gebied met sterke natuurwaarden en een aantrekkelijk landschap is hier alleen te realiseren met goede recreatievoorzieningen en een gezonde landbouw, die zich kunnen verenigen met deze functies in dit gebied. Daarbij zijn een sterke betrokkenheid van inwoners van het gebied die ambassadeurs zijn en hun trots uitdragen een belangrijke toegevoegde waarde.

IVN Gelderland (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) is partner van GNMF in het gebied voor het betrekken van inwoners bij de ontwikkelingen die er spelen. Zij richten zich op vrijwilligersgroepen, jongeren, en horeca en recreatieondernemers.

Stuurgroep Veluwekroon

Voor de uitvoering van het project Hattemerpoort is besloten om bestuurlijk hiervoor de reeds bestaande Stuurgroep Veluwekroon te gebruiken. Dit omdat een aantal projecten uit de Hattemerpoort voor wat betreft de Kanaalzone al worden meegenomen in deze Stuurgroep. De Stuurgroep wordt voor het onderdeel Hattemerpoort aangevuld met een bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de LTO, Geldersch Landschap en Gelderse Natuur en Milieufederatie.

Klik hier om naar de projectwebsite van Hattemerpoort te gaan.

Hier vindt u een overzicht van alle deelprojecten die onder Hattemerpoort vallen.

Afbeeldingen

0  reacties